Egzamin ósmoklasisty - INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 marca 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 – wymagania, harmonogram, punktacja

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 zostanie przeprowadzony już po raz piąty. Jaki będzie harmonogram egzaminu ósmoklasisty? Jakie będą wymagania
na egzaminie? Jak będą oceniane egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz 
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie ósmej szkoły podstawowej.

Przedmioty zdawane na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 będzie obejmował trzy przedmioty:

 • język polski, 
 • matematykę, 
 • język obcy nowożytny.

Językiem obcym na egzaminie ósmoklasisty może być:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

Czy w 2023 r. będzie czwarty przedmiot na egzaminie ósmoklasisty?

Czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty nie będzie (takie były plany resortu)  W 2023 r.
na egzaminie będą nadal trzy przedmioty.


Wymagania na egzaminie ósmoklasisty?

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w wymaganiach egzaminacyjnych dla  przedmiotów egzaminacyjnych.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Próbny egzamin ósmoklasisty w roku 2022/2023?

Próbny egzamin ósmoklasisty zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbył się
w marcu 2021 r. Później CKE odstąpiła od przeprowadzania oficjalnego egzaminu próbnego. 

Szkoły mogą jednak przeprowadzać próbne egzaminy ósmoklasisty. Odbywają się one
na analogicznych zasadach co sam egzamin, z użyciem arkuszy przygotowanych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Próbne egzaminy przeprowadzono na ogół w listopadzie i grudniu 2022 r.

Termin egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Tak jak w latach ubiegłych egzamin ósmoklasisty w 2023 r. potrwa 3 dni. Każdego dnia uczeń przystąpi do egzaminu z jednego przedmiotu. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. zostanie przeprowadzony w:

 • terminie głównym:
  • język polski – 23 maja (wtorek),
  • matematyka – 24 maja (środa),
  • język obcy – 25 maja (czwartek),
 • terminie dodatkowym:
  • język polski – 12 czerwca (poniedziałek),
  • matematyka – 13 czerwca (wtorek),
  • język obcy – 14 czerwca (środa).

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się w całej Polsce w tym samym czasie: o godzinie 9:00.

Kto może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Czas  trwania egzaminu ósmoklasisty

Zdający egzamin ósmoklasisty będą dysponować czasem pracy:

 • na egzaminie z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • na egzaminie z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • na egzaminie z języka obcego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
 •  Wydłużenie czasu na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.?

Wydłużenie czasu trwania egzaminu. Uprawnieni są uczniowie:

 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiadający zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza wydane
  w przypadku choroby lub niesprawności czasowej lub choroby przewlekłej,
 • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
 • którzy w roku szkolnym 2022/2023 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w szkole ze względu na:  
  • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
  • zaburzenia komunikacji językowej ,
  • sytuację kryzysową lub traumatyczną,
 • cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

W trzech ostatnich przypadkach podstawą do wydłużenia czasu trwania egzaminu jest pozytywna opinia rady pedagogicznej szkoły.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pracują podczas egzaminu ósmoklasisty na arkuszach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Przybory na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki może (a nawet powinien) mieć przy sobie także linijkę. ‎

Podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników ani innych pomocy naukowych. Zabronione jest także posiadanie ze sobą wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Ocenianie egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca 2023 r

Wyniki zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowanie się na tej stronie.

Termin wydania zaświadczeń

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w dniu 6 lipca 2023 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego – 23 czerwca 2023 r.

Ile trzeba mieć procent żeby zdać egzamin ósmoklasisty w 2023 r.?

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Zero procent z egzaminu ósmoklasisty

Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty i uzyska 0 procent ukończy szkołę podstawową. Warunkiem jej ukończenia jest samo przystąpienie do egzamu

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1591)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Warszawa 2017(2022)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-28
Data publikacji:2023-03-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Zapalska
Liczba odwiedzin:232