Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Egzamin ósmoklasisty 2024- informacja dla uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-
INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Egzamin ósmoklasisty 2024 – wymagania, harmonogram, punktacja

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 zostanie przeprowadzony już
po raz szósty. Jaki będzie harmonogram egzaminu ósmoklasisty? Jakie będą wymagania
na egzaminie? Jak będą oceniane egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz 
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

  Przedmioty zdawane na egzaminie ósmoklasisty w 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie obejmował trzy przedmioty:

 • język polski, 
 • matematykę, 

język obcy nowożytny.

Językiem obcym na egzaminie ósmoklasisty może być:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

  Czy w 2024 r. będzie czwarty przedmiot na egzaminie ósmoklasisty?

Czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty nie będzie (takie były plany resortu).


W 2024 r. na egzaminie będą nadal trzy przedmioty.
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty?

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone
w wymaganiach egzaminacyjnych dla  przedmiotów egzaminacyjnych.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Próbny egzamin ósmoklasisty w roku 2023/2024?

Próbny egzamin ósmoklasisty zorganizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbył się w marcu 2021 r. Później CKE odstąpiła od przeprowadzania oficjalnego egzaminu próbnego. 

Szkoły mogą jednak przeprowadzać próbne egzaminy ósmoklasisty. Odbywają się one
na analogicznych zasadach co sam egzamin, z użyciem arkuszy przygotowanych zgodnie
z wymaganiami egzaminacyjnymi. Próbne egzaminy przeprowadzono na ogół w listopadzie
i grudniu 2023 r.

Termin egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Tak jak w latach ubiegłych egzamin ósmoklasisty w 2024 r. potrwa 3 dni. Każdego dnia uczeń przystąpi do egzaminu z jednego przedmiotu. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. zostanie przeprowadzony w:

 • terminie głównym:
  język polski – 14 maja (wtorek),
  matematyka – 15 maja (środa),
  język obcy nowożytny – 16 maja (czwartek),
 • terminie dodatkowym:
  10-12.06.2024 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2024 r.
  Każdego dnia egzamin rozpoczyna się w całej Polsce w tym samym czasie: o godzinie 9:00.

Kto może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych
  lub zdrowotnych).

  Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Czas  trwania egzaminu ósmoklasisty

Zdający egzamin ósmoklasisty będą dysponować czasem pracy:

 • na egzaminie z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minutw przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • na egzaminie z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • na egzaminie z języka obcego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

   Wydłużenie czasu na egzaminie ósmoklasisty w 2024 r.
  Wydłużenie czasu trwania egzaminu. Uprawnieni są uczniowie:
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiadający zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza wydane
  w przypadku choroby lub niesprawności czasowej lub choroby przewlekłej,
 • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
  którzy w roku szkolnym 2023/2024 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w szkole ze względu na:  
  -trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
  -zaburzenia komunikacji językowej,
  -sytuację kryzysową lub traumatyczną,
 • cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym
  na terytorium tego państwa. 

  W trzech ostatnich przypadkach podstawą do wydłużenia czasu trwania egzaminu jest pozytywna opinia rady pedagogicznej szkoły.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pracują podczas egzaminu ósmoklasisty na arkuszach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Przybory na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzamin z matematyki może (a nawet powinien) mieć przy sobie także linijkę. ‎

Podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników
ani innych pomocy naukowych. Zabronione jest także posiadanie ze sobą wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Ocenianie egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej),
które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne
oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca 2024 r. 

Wyniki zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowanie się na tej stronie.

Termin wydania zaświadczeń

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w dniu 6 lipca 2024 r.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej
dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego – 23 czerwca 2024 r.

Ile trzeba mieć procent żeby zdać egzamin ósmoklasisty w 2024 r.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Zero procent z egzaminu ósmoklasisty

Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty i uzyska 0 procent ukończy szkołę podstawową. Warunkiem jej ukończenia jest samo przystąpienie do egzaminu.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1591)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636)

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

12 kwietnia 2024

Wakacje

Zaglądajcie chwilom w oczy…

Zdrowego, szczęśliwego  i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku życzy Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom Administracji i Obsługi
oraz Przyjaciołom Szkoły

Zarząd Stowarzyszenia

Przestrzeń Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych PISK

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

23 czerwca 2023 r.

 

23 czerwca 2023

Kolejne pokolenie absolwentów zapisało się na kartach historii Szkoły z Pasją

Przejdź do - Kolejne pokolenie absolwentów zapisało się na kartach historii Szkoły z Pasją

22  czerwca  był wielkim świętem szkoły, a mury sali teatralnej, po raz kolejny stały się świadkami pożegnania absolwentów. Uczniowie klasy ósmej  zakończyli swoją przygodę
ze szkolą.

W podniosłą atmosferę wydarzenia wprowadziły zgromadzonych  uczennice kasy ósmej, które z wielkim szacunkiem dziękowały dyrekcji, wychowawczyni, nauczycielom i pracownikom szkoły.  Oficjalną część pożegnania prowadziła wychowawczyni klasy i dyrektor szkoły. 

22 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Kolejne pokolenie absolwentów zapisało się na kartach historii Szkoły z Pasją

Plebiscyt Uczeń Roku 2022/23

Przejdź do - Plebiscyt Uczeń Roku 2022/23

Oleksandra Vasianovych jest Ukrainką i uczy się w klasie VIII Zespołu Edukacyjno - Przedszkolnego Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Oleksandra, z bagażem traumatycznych przeżyć, szybko zaaklimatyzowała się w gościnnych progach placówki, ujmując grono pedagogiczne i społeczność uczniowską swoją pracowitością, obowiązkowością  i pilnością.

30 maja 2023
Czytaj więcej o: Plebiscyt Uczeń Roku 2022/23

Zainspirowani Norwegią!

Przejdź do - Zainspirowani Norwegią!

Czary mary i wszyscy byliśmy w Norwegii… no przynajmniej godzinę i palcem po mapie ale to zawsze coś. 17 maja w Norwegii wielkie święto narodowe a u nas w szkole tego dnia odbył się DZIEŃ NORWESKI. Niecodzienną lekcję przeprowadziła dla naszych uczniów i nauczycieli oraz przedszkolaków nasza Pani dyrektor Katarzyna Cukierska. Pani dyrektor podzieliła się wspomnieniami i refleksjami z podróży do Norwegii jaką odbyła dzięki pracy w projekcie „Ostrowiec Świętokrzyki – miasta OdNowa”.

23 maja 2023
Czytaj więcej o: Zainspirowani Norwegią!

1, 2, 3 maja – daty, o których należy pamiętać!

Drodzy Uczniowie, pamiętajcie, że początek maja  w Polsce to wyjątkowe dni,
które  świętujemy w poczuciu dumy z naszej tradycji, kultury i wielkiej historii.

1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy, które obchodzone jest co roku, począwszy
od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. W tym dniu dorośli mają wolne od pracy, a Wy  Uczniowie od szkoły.

2 maja to od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o godłach i barwach: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały
i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony”.

3 maja świętujemy uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucję 3 Maja uchwalił w 1791 roku Sejm Czteroletni zwany Wielkim. Była to pierwsza w Europie i druga
(po amerykańskiej) konstytucja na świecie. Dzień 3 Maja jest świętem narodowym
oraz dniem wolnym od pracy i nauki w szkole.

Radosnego świętowania!

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych

Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

26 kwietnia 2023

Projekt Moda

Przejdź do - Projekt Moda

Środowy poranek 26 kwietnia był niecodziennym wydarzeniem w szkole. Uczniowie,
którzy brali udział w projekcie Moda przygotowali  własny pokaz mody. Wcześniej na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dzieci poznawały słownictwo związanez modą i ubraniami, dzięki któremu  opisywali w co są ubrani oni i ich koledzy. 

26 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Projekt Moda

Łączy nas pamięć. Bierzemy udział w akcji Żonkile

Przejdź do - Łączy nas pamięć. Bierzemy udział w akcji Żonkile

„Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie. Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy.”

Marek Edelman

19 kwietnia  2023 r. minęła 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.  Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej  „ŻONKILE”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, by uczcić pamięć o  ofiarach  holocaustu, powstańców Getta Warszawskiego oraz budować wspólną świadomość historyczną Polaków i Żydów.

22 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Łączy nas pamięć. Bierzemy udział w akcji Żonkile

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-16
Data publikacji:2021-01-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Zapalska
Liczba odwiedzin:2807